Medezeggenschapsraad (MR)

 

Wat is de taak van de MR?

De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de MR De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen zoals:

  • het kiezen van leermethodes
  • personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)
  • de besteding van geld en gebouwen
  • het vaststellen van vakanties en vrije dagen
  • communicatie en betrokkenheid naar ouders

De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding en vergadert zo’n 8 keer per jaar. In de nieuwsbrief van de Wereldwijzer staat na elke vergadering een verslag en wordt de datum aangegeven van het eerstvolgende overleg. U bent altijd welkom om de MR vergadering bij te wonen. Als ouder kunt u de MR voorzien van waardevolle informatie.

Wat leeft er, wat is uw mening, heeft u suggesties, waar zit u over in?

U kunt ons altijd aanspreken en/of mailen: mr.obs.de.wereldwijzer@gmail.com

 

Wie zitten er in de MR?

Voorzitter: Femke Teeling

Secretaris:  Samantha Strijker

Afvaardiging team: Tilly van Rossum, Marianne Overduin, Kim van den Hoogen

Afvaardiging ouders: Femke Teeling, Samantha Strijker, Annemieke Kuiper Berkhout

Tilly is docente van groep 3. Sinds september 2014 is zij MR lid.

Marianne is docente van groep 5. Sinds augustus 2015 is zij MR lid.

Kim is docente van groep 5/6. Sinds 2016 is zij MR lid

Samen zijn Tilly, Marianne en Kim verantwoordelijk voor de notulen als ook betrokken bij de PR aktivitieten voor de school.

Femke is de moeder van Irene (groep 5) en Sjoerd (groep 3).  Sinds begin schooljaar 2015/2016 is zij MR lid.

Samantha is de moeder van Kylian (groep 3) en Yvar (groep 1/2). Sinds april 2015 is zij MR lid.

Annemieke is de moeder van Daan (groep 7) en Max (groep 5). Sinds september 2015 is zij lid van de MR. Annemieke pakt de volgende aktivitieten op in de MR: communicatie naar de ouders, communicatie met de OC en zij is plaatsvervangend voorzitter.

 

Vergaderdata 2017-2018 / start 19.30 uur– allen lokatie De Wereldwijzer

2017: 5 september , 26 oktober

2018: 18 januari, 5 april, 17 mei, 28 juni

Naast deze vastgestelde data, worden er nog één of twee extra vergaderingen ingepland, wanneer het nodig is voor besluitvorming of advise.

De MR is bereikbaar via e-mail: mr.obs.de.wereldwijzer@gmail.com

 

Hoe kom je in de MR? De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor drie jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen.

Wat is het verschil met de oudercommissie? De MR en de oudercommissie spannen zich in om samen een goede school te maken en te houden. De oudercommissie (OC) bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school.

Wat zijn de bevoegdheden? De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) onderscheidt een drietal algemene rechten voor de MR:

• Informatierecht

Het informatierecht houdt in dat het bevoegd gezag (bestuur, bovenschools management en directie) de MR alle inlichtingen, die hij/zij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, tijdig verstrekt. Het bevoegd gezag moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op verzoeken van de MR ingaan.

• Recht op overleg

Het recht op overleg houdt in dat de MR ten minste twee keer per jaar door het bevoegd gezag in de gelegenheid wordt gesteld de algemene gang van zaken in de school te bespreken. Het bevoegd gezag en de MR komen ook bijeen indien daarom onder opgave van redenen door een van de partijen wordt verzocht.

• Initiatiefrecht

Het initiatiefrecht betekent dat de MR bevoegd is tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Bovendien mag de MR daarover aan het bevoegd gezag voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

 

Daarnaast heeft de MR de volgende bijzondere bevoegdheden:

• Instemmingsrecht

Het instemmingsrecht wil zeggen dat voor bepaalde in het reglement van de MR genoemde besluiten het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt.

• Adviesrecht

Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden het bevoegd gezag advies moet vragen aan de MR. Bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur. Het bevoegd gezag mag een advies beargumenteerd naast zich neerleggen.

 

 

Jaarverslag MR 2016-2017

 

 

 

 

 

Facebook

Nieuws